Statut KBO ŚDM

W obowiązującej wersji od 2024 roku

STATUT

Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży

 
Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży, zwane dalej Krajowym Biurem ŚDM, jest kościelną jednostką organizacyjną, erygowaną przez Konferencję Episkopatu Polski dekretem z dnia 21 grudnia 2009 r.

Art. 2

Krajowe Biuro ŚDM posiada osobowość prawną.

Art. 3

Siedzibą Krajowego Biura ŚDM jest Warszawa.

Art. 4

 1. Krajowe Biuro ŚDM posiada zasięg działania ogólnopolski.
 2. Dla pełniejszej realizacji swoich celów, Krajowe Biuro ŚDM może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 5

 1. Krajowe Biuro ŚDM działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, Statutu oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1347, z późn. zm.).
 2. Nadzór nad działalnością Krajowego Biura ŚDM sprawuje Konferencja Episkopatu Polski.
 
Rozdział II. CELE I ZADANIA

 

Art. 6

Celem Krajowego Biura ŚDM jest w szczególności:

 1. promocja i rozpowszechnianie papieskiego nauczania do młodych, w szczególności idei Światowych Dni Młodzieży;
 2. koordynacja przygotowań, zgłoszeń oraz uczestnictwa polskich grup w światowych spotkaniach młodzieży;
 3. koordynacja przygotowań, zgłoszeń oraz uczestnictwa polskich wolontariuszy w światowych spotkaniach młodzieży;
 4. zapewnienie opieki duchowej, prawnej i logistycznej polskim uczestnikom podczas trwania Światowych Dni Młodzieży;
 5. wspieranie działalności ewangelizacyjnej, społecznej, charytatywnej i kulturowej podczas światowych spotkań młodzieży, w szczególności prowadzonej przez polskie grupy;
 6. wspieranie działalności duszpasterstw i centrów młodzieżowych zaangażowanych bezpośrednio w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży;
 7. reprezentowanie polskich grup podczas spotkań międzynarodowych związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży.

Art. 7

Krajowe Biuro ŚDM realizuje swoje cele poprzez:

 1. świadczenie bezpośredniej pomocy organizacyjnej, rzeczowej i finansowej na rzecz polskich grup zgłoszonych na światowe spotkania młodzieży;
 2. świadczenie bezpośredniej pomocy organizacyjnej, rzeczowej i finansowej na rzecz opiekunów polskich grup oraz polskich wolontariuszy;
 3. organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, kursów i warsztatów przygotowujących do światowych spotkań młodzieży;
 4. udział w międzynarodowych spotkaniach przygotowujących światowe spotkania młodzieży;
 5. współpracę z organizatorami Światowych Dni Młodzieży, w szczególności z Dykasterią ds. Świeckich, Rodziny i Życia oraz komitetami Światowych Dni Młodzieży w poszczególnych krajach;
 6. współpracę z koordynatorami Światowych Dni Młodzieży w poszczególnych diecezjach, ruchach i wspólnotach;
 7. współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i zagranicą zainteresowanymi realizacją celów Krajowego Biura ŚDM, w szczególności z polskimi placówkami dyplomatycznymi w krajach organizowania spotkań oraz ambasadami państw je organizujących;
 8. prowadzenie stałego sekretariatu w czasie okresu przygotowań oraz polskiej kwatery ŚDM w czasie trwania Światowego Dnia Młodzieży;
 9. zbieranie środków finansowych i rzeczowych, przeznaczonych na realizację celów statutowych Krajowego Biura ŚDM.
 
Rozdział III. WŁADZE KRAJOWEGO BIURA ŚDM

 

Art. 8

Organami Krajowego Biura ŚDM są:

 1. Dyrektor;
 2. Komisja Nadzorcza.

Art. 9

Dyrektor Krajowego Biura ŚDM powoływany jest przez Konferencję Episkopatu Polski na wniosek Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży, na 5-letnią kadencję, która może być ponawiana.

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Krajowego Biura ŚDM;
 2. reprezentowanie jednoosobowo i występowanie w imieniu Krajowego Biura ŚDM zgodnie z przepisami prawa, z uwzględnieniem art. 16 ust. 2 i 3;
 3. realizacja celów statutowych;
 4. przygotowywanie projektu działalności i budżetu na rok następny w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży, zwanym również Przewodniczącym Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży;
 5. sprawowanie zarządu majątkiem Krajowego Biura ŚDM, prowadzenie spraw majątkowych według zasad prawidłowej gospodarki i dla osiągnięcia celów Krajowego Biura ŚDM;
 6. sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu oraz działalności gospodarczej i przedstawianie go najpierw do zatwierdzenia Komisji Nadzorczej, a po uzyskaniu jej aprobaty - Komisji Rewizyjnej Konferencji Episkopatu Polski za pośrednictwem Ekonoma Konferencji Episkopatu Polski;
 7. podejmowanie decyzji o zatrudnianiu pracowników Krajowego Biura ŚDM. '

Art. 11

 1. Organem kontrolnym Krajowego Biura ŚDM jest Komisja Nadzorcza.
 2. Komisja Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób, w tym Przewodniczącego Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży, powoływanych przez Konferencję Episkopatu Polski na okres pięciu lat, bez ograniczania liczby kadencji.
 3. Na czele Komisji Nadzorczej - jako jej Przewodniczący - stoi Przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.
 4. Członkostwo w Komisji Nadzorczej ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji członka Komisji, z chwilą jego odwołania, śmierci lub upływu kadencji.

Art. 12

Członkowie Komisji Nadzorczej nie mogą:

 1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec Dyrektora Krajowego Biura ŚDM;
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej;
 3. otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Nadzorczej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przewidziana w odrębnych przepisach dotyczących wynagradzania osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Art. 13

Do kompetencji Komisji Nadzorczej należy:

 1. kontrola działalności Krajowego Biura ŚDM w zakresie realizacji jej celów;
 2. kontrola działalności majątkowej i finansowej Krajowego Biura ŚDM.

Art. 14

Komisja Nadzorcza w celu wykonania swoich zadań kontrolnych, jest uprawniona do:

 1. żądania przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Krajowego Biura ŚDM;
 2. żądania od Dyrektora złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 
Rozdział IV. MAJĄTEK I DOCHODY KRAJOWEGO BIURA ŚDM

 

Art. 15

Krajowe Biuro ŚDM ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych.

Art. 16

 1. Dochody Krajowego Biura ŚDM pochodzą w szczególności z:
  • darowizn, spadków i zapisów;
  • publicznych zbiórek;
  • dotacji, przekazywanych na zasadach obowiązujących podmioty nienależące do sektora finansów publicznych;
  • odsetek bankowych;
  • dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
  • prowadzenia działalności gospodarczej. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej w całości przeznaczone będą na działalność statutową.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Krajowego Biura ŚDM w sprawach nieprzekraczających kwoty 100.000 zł składa Dyrektor, natomiast powyżej tej kwoty wymagana jest zgoda Przewodniczącego Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.
 3. W przypadku alienacji o wartości powyżej 100.000 euro, ale poniżej najwyższej sumy określonej przez Konferencję Episkopatu Polski, potrzebna jest zgoda Konferencji Episkopatu Polski, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, wydana po uzyskaniu opinii Przewodniczącego Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Alienacja o wartości powyżej najwyższej sumy określonej przez Konferencję Episkopatu Polski, oraz w przypadkach, o których mowa w kan. 1292 § 2 KPK, wymaga ponadto zgody Stolicy Apostolskiej.

Rozdział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Art. 17

Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane przez Konferencję Episkopatu Polski z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Art. 18

 1. Przekształcenie lub likwidacja Krajowego Biura Wersja do pobrania w PDFŚDM należy do Konferencji Episkopatu Polski.
 2. W przypadku likwidacji Krajowego Biura ŚDM, o przeznaczeniu majątku decyduje Konferencja Episkopatu Polski.

 

Rozdział VI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

 

Art. 19

 1. Pięcioletnia kadencja aktualnego Dyrektora powołanego na czas nieokreślony - do odwołania, będzie liczona od dnia jego powołania przez Konferencję Episkopatu Polski.
 2. Tekst jednolity Statutu został zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski na mocy uchwały nr 21/395/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r.

+ Artur G. Mizinski Sekretarz Generalny KEP
+ Stanisław Gądecki Przewodniczący KEP

Wersja do pobrania w PDF

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com